Back
นโยบายการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie)

เมื่อท่านเข้าสู้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท ตาชำนิ จำกัด (มหาชน) และบริษัทกลุ่ม ("กลุ่มบริษัทฯ") ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของคุกกี้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ท่านได้รับข้อมูล และบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ กลุ่มบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงรูปแบบและลักษณะ การใช้งานคุกกี้ของกลุ่มบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 

คุกกี้ หมายถึง

ไฟล์ข้อความ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน และเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของ ผู้ใช้งาน ทั้งนี้ จะเรียกเทคโนโยลีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย ซึ่งคุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้งานได้และให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งานที่เข้าสู่เว็บไซต์

 

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญในการทำให้ผู้ใช้งานสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ และในการให้บริการและฟังก์ชันต่างๆ บนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือบางฟังก์ชันบนเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ รวมทั้งผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างตามที่ร้องขอบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ โดยคุกกี้จะบอกให้กลุ่มบริษัทฯ ทราบว่าผู้ใช้งานเข้าใช้งานส่วนใดในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อที่กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถให้บริการข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบ ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปที่ค่า เริ่มต้นใหม่

 

คุกกี้ที่เก็บข้อมูลการใช้งาน

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ เช่น เว็บเพจที่ผู้ใช้งานเข้าชม จดจำสิ่งที่ผู้ใช้งานชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ จดจำข้อมูลหรือตัวเลือกที่ผู้ใช้งานได้กำหนดไว้แล้ว เช่น ชื่อผู้เข้าใช้ ภาษา หรือภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่

ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ แต่จะอยู่ในลักษณะข้อมูลแบบรวบรวมและไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานต้องการใช้งานบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ข้อมูลที่กลุ่มบริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยการใช้งานคุกกี้ เมื่อผู้ใช้งานตกลงยินยอมและรับทราบว่าคุกกี้ของเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน อัตโนมัติ

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ จะไม่นำหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) หรือข้อมูลที่กลุ่มบริษัทฯ เก็บรวมรวมข้างต้นไปเชื่อมโยงหรือใช้ในลักษณะที่จะสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทฯ หรือเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก "นโยบายสิทธิส่วนบุคคล ของกลุ่มบริษัทฯ"

 

การลบ/หรือปิดกั้นการทำงานของคุกกี้

การที่ผู้ใช้งานเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้งานได้ตกลงและให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่ระบุในนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์ที่จะให้เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ใช้คุกกี้ ผู้ใช้งานสามารถลบและ/หรือปิดกั้นการทำงานของคุกกี้จากเว็บไซต์ของบริษัทของกลุ่มบริษัทฯ หรือจัดการตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภทได้โดยการตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ (Browser) ของผู้ใช้งาน

อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ใช้งานจะปฏืเสธการใช้งานคุกกี้ แต่ผู้ใช้งานก็ยังคงสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ อนึ่ง กลุ่มบริษัทฯ ขอเรียนว่าการจำกัดการใช้งานคุกกี้ของกลุ่มบริษัทฯ อาจส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้บริการบางประเภทบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่สมบูรณ์

 

การแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

กลุ่มบริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ในภายหลังตามที่กลุ่มบริษัทฯ เห็นสมควร ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรหมั่นตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน

 

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของกลุ่มบริษัทฯ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ ได้ที่อีเมล hr@chamniseye.com

 

Back