News
Let’s keep updated! We have some interesting or even good news from time to time, and we’d love to keep you updated with our latest news.
Back
การปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ที่รุนแรงมากขึ้น บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และครอบครัวของท่าน   อีกทั้งเป็นการให้ความร่วมมือต่อมาตรการ ที่ประกาศโดยทางราชการ

เพื่อเป็นการช่วยลดการเพิ่มขึ้นของการแพร่ระบาด จึงอนุญาตให้ พนักงานทุกคนทำงานที่บ้านได้ ( Work from Home ) จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ยกเว้นคนมีความจำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ ต้องแจ้งมายัง ฝ่ายบุคคล ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ โดยติดต่อ เค  เบอร์โทร. 0972948748  Line ID : taannasit

ความหมายของการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ( Work from Home ) ถือเป็นการปฏิบัติงานเทียบเท่าการทำงานปกติ เวลาทำงานยังคงเป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบบริษัท

แนวทางการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ( Work from Home ) 

1. ให้พนักงานทุกคนเช็คอิน และเช็คเอาท์ ผ่าน HW ( Happy work )วันละ 2 เวลา : 8.00 am -11.00 am. / 5.00 pm. - 8.00 pm. ถือเป็นหลักฐานว่าทุกคนทำงานครบทุกวัน  ไม่ต้องนับว่าต้องครบ 8 ชั่วโมง ขอให้ครบวันละ 2 ครั้ง 

2. เข้ามาทักทาย และอัพเดตกันทุกวันจันทร์ และวันพฤหัส เวลา 11.00 am. ทาง zoom  โดยแอดมิน แพรว จะส่งลิงค์ให้ที่ไลน์บริษัท ก่อน  15  นาที 

3. ทางบริษัท ฯ กำลังทดลองใช้แพลทฟอร์ม ( mana ) ในการทำงาน เพื่อความสะดวกในการติดตามงาน และประเมินสถานการณ์โดยรวมของบริษัทฯ ในระหว่างที่เราไม่ได้สื่อสารกันตามปรกติ

4. แต่ละหน่วยธุรกิจ (BU) และแต่ละแผนก ขอให้ท่านทำงานโดยระบบการทำงานปรกติของท่าน แต่ส่งตัวแทนอย่างน้อย  1 ท่าน เพื่อเข้ามาอัพเดตลงในแพลทฟอร์มในข้อ 3 ( mana ) ขอให้แจ้งชื่อตัวแทนของหน่วยธุรกิจท่านให้เแพรว เพื่อได้มีการสาธิตวิธีการใช้งานต่อไป 0957162050 Line Id :todtak

5. พนักงานต้องมีความพร้อมในการทำงาน สามารถติดต่อพนักงานได้ตลอดเวลาทำงานตามที่กำหนด รวมถึงการรับส่งข้อมูล ติดตามงาน และ/หรือประชุม ได้ทันที เมื่อมีคำสั่งจากหัวหน้างาน

6. การส่งเอกสาร และ/หรือสิ่งของ ที่เกี่ยวเนื่องกับงาน ให้ใช้บริการ Grab หรือ Delivery อื่น ๆ โดยเก็บหลักฐานการจ่าย เพื่อมาเบิกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทตามระเบียบ

7. พนักงานทุกคน ต้องไม่เดินทางไปในจุดที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และไม่เดินทางออกจากกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล หากมีความจำเป็นที่ต้องข้ามจังหวัดต้องขออนุญาตหัวหน้างานทุกกรณี  

8. ทางบริษัทฯ ได้ทำประกัน โควิด 19 ให้แก่พนักงานทุกคนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พนักงานทุกคนที่บังเอิญได้รับเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน จะได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ฯ

9. หากพนักงานท่านใดไม่ได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของบริษัท ฯ และทางราชการ เป็นเหตุให้เกิดการกักกันตัว 14 วัน หรือเกิดการติดเชื้อ  การหยุดงานดังกล่าว จะถือว่าเป็นการขาดงานซึ่งไม่ได้รับค่าจ้าง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวให้ดี ควรหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และรับผิดชอบงานของตัวเองให้ดีที่สุด หากพบว่าพนักงานคนใดไม่ปฏิบัติงานจริง หรือไม่ปฏิบัติงานตามแนวทางข้างต้น จะถือเป็นความผิดและมีโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ

ประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง

 

ด้วยความปรารถนาดี และขอให้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

 

สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

Related news
Chamni's eye