News
Let's keep updated! We have some interesting or even good news from time to time, and we'd love to keep you updated with our last news.
Back
Work from home

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ที่รุนแรงมากขึ้น บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และครอบครัวของท่าน   อีกทั้งเป็นการให้ความร่วมมือต่อมาตรการ ที่ประกาศโดยทางราชการ

เพื่อเป็นการช่วยลดการเพิ่มขึ้นของการแพร่ระบาด จึงอนุญาตให้ พนักงานทุกคนทำงานที่บ้านได้ ( Work from Home ) จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ยกเว้นคนมีความจำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ ต้องแจ้งมายัง ฝ่ายบุคคล ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ โดยติดต่อ เค  เบอร์โทร. 0972948748  Line ID : taannasit

ความหมายของการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ( Work from Home ) ถือเป็นการปฏิบัติงานเทียบเท่าการทำงานปกติ เวลาทำงานยังคงเป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบบริษัท

แนวทางการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ( Work from Home ) 

1. ให้พนักงานทุกคนเช็คอิน และเช็คเอาท์ ผ่าน HW ( Happy work )วันละ 2 เวลา : 8.00 am -11.00 am. / 5.00 pm. - 8.00 pm. ถือเป็นหลักฐานว่าทุกคนทำงานครบทุกวัน  ไม่ต้องนับว่าต้องครบ 8 ชั่วโมง ขอให้ครบวันละ 2 ครั้ง 

2. เข้ามาทักทาย และอัพเดตกันทุกวันจันทร์ และวันพฤหัส เวลา 11.00 am. ทาง zoom  โดยแอดมิน แพรว จะส่งลิงค์ให้ที่ไลน์บริษัท ก่อน  15  นาที 

3. ทางบริษัท ฯ กำลังทดลองใช้แพลทฟอร์ม ( mana ) ในการทำงาน เพื่อความสะดวกในการติดตามงาน และประเมินสถานการณ์โดยรวมของบริษัทฯ ในระหว่างที่เราไม่ได้สื่อสารกันตามปรกติ

4. แต่ละหน่วยธุรกิจ (BU) และแต่ละแผนก ขอให้ท่านทำงานโดยระบบการทำงานปรกติของท่าน แต่ส่งตัวแทนอย่างน้อย  1 ท่าน เพื่อเข้ามาอัพเดตลงในแพลทฟอร์มในข้อ 3 ( mana ) ขอให้แจ้งชื่อตัวแทนของหน่วยธุรกิจท่านให้เแพรว เพื่อได้มีการสาธิตวิธีการใช้งานต่อไป 0957162050 Line Id :todtak

5. พนักงานต้องมีความพร้อมในการทำงาน สามารถติดต่อพนักงานได้ตลอดเวลาทำงานตามที่กำหนด รวมถึงการรับส่งข้อมูล ติดตามงาน และ/หรือประชุม ได้ทันที เมื่อมีคำสั่งจากหัวหน้างาน

6. การส่งเอกสาร และ/หรือสิ่งของ ที่เกี่ยวเนื่องกับงาน ให้ใช้บริการ Grab หรือ Delivery อื่น ๆ โดยเก็บหลักฐานการจ่าย เพื่อมาเบิกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทตามระเบียบ

7. พนักงานทุกคน ต้องไม่เดินทางไปในจุดที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และไม่เดินทางออกจากกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล หากมีความจำเป็นที่ต้องข้ามจังหวัดต้องขออนุญาตหัวหน้างานทุกกรณี  

8. ทางบริษัทฯ ได้ทำประกัน โควิด 19 ให้แก่พนักงานทุกคนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พนักงานทุกคนที่บังเอิญได้รับเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน จะได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ฯ

9. หากพนักงานท่านใดไม่ได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของบริษัท ฯ และทางราชการ เป็นเหตุให้เกิดการกักกันตัว 14 วัน หรือเกิดการติดเชื้อ  การหยุดงานดังกล่าว จะถือว่าเป็นการขาดงานซึ่งไม่ได้รับค่าจ้าง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวให้ดี ควรหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และรับผิดชอบงานของตัวเองให้ดีที่สุด หากพบว่าพนักงานคนใดไม่ปฏิบัติงานจริง หรือไม่ปฏิบัติงานตามแนวทางข้างต้น จะถือเป็นความผิดและมีโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ

ประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง

 

ด้วยความปรารถนาดี และขอให้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

 

สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

Related news
Chamni's eye