News
Let’s keep updated! We have some interesting or even good news from time to time, and we’d love to keep you updated with our latest news.
Back
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติตน สำหรับพนักงานในระยะผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19


ตามที่บริษัท ตาชำนิ จำกัด ได้ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการทำงานที่บ้าน  Work From Home ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 จนถึง 31 พฤษภาคม 2563 ไปแล้วนั้น 

ทางบริษัทฯ ได้เห็นสมควรให้พนักงานทุกท่านกลับมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯตามปรกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยพนักงานทุกท่านรวมทั้งบริษัทฯ ยังต้องปฏิบัติตน ตามคำแนะนำในประกาศของ ศบค. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดรอบ 2 และทำให้มีความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัย ต่อเพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง คู่ค้า และลูกค้า โดยขอให้พนักงานทุกท่าน ปฏิบัติตน ตามคำแนะนำดังนี้ 

1. จุดคัดกรอง และลงทะเบียน

   1.1 ก่อนเข้าพื้นที่ทำงานทุกครั้ง พนักงานทุกท่าน ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรอง  หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศา จะให้นั่งรอบริเวณจุดคัดกรอง เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1.1 “พนักงาน”  ให้แจ้งฝ่ายบุคคล ประสานงานกับหัวหน้างานของพนักงานคนนั้น เพื่ออนุญาตให้ไปพบแพทย์ และกลับบ้านพักผ่อน เป็นเวลาไม่เกิน 3 วันทำงาน (หากหยุดติดกัน 3 วันทำงานในกรณีนี้ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์)  ยกเว้นกรณีแพทย์พบว่าติดเชื้อ ให้พนักงานคนนั้นล่าป่วยเพื่อรักษาโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 จนกว่าจะหาย แล้วแจ้งฝ่ายบุคคลก่อนที่จะกลับเข้ามาทำงานพร้อมใบรับรองแพทย์

1.1.2 “บุคคลภายนอก หรือลูกค้า” ให้ฝ่ายบุคคล ปรึกษาคุณวกุล รามวงศ์ (พี่เอ๋) เพื่อแจ้ง Producer หรือพนักงานที่บริหารจัดการงานนั้น ๆ

   1.2 การลงทะเบียน แบ่งออก เป็น 2 ลักษณะดังนี้

1.2.1 พนักงานทั่วไป ลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง  ให้ทุกคนต้องลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง (การลงทะเบียน ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และอ่านง่าย)

1.2.2 พนักงานที่มีงานถ่าย ให้ลงทะเบียนตามข้อ 1.2.1 และเช็คอิน โดยสแกน คิวอาร์โค้ด ในจุดถ่ายที่ทางบริษัทฯ ​จัดเป็นโซนตามรายละเอียดในข้อ 3 (เช็คอินลงทะเบียนโดย www.ไทยชนะ.com )

*** หมายเหตุ พนักงานที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานถ่ายนั้น ๆ และไม่มีความจำเป็นที่ต้องเข้าใช้พื้นที่ในโซนใดโซนหนึ่งตามที่บริษัทกำหนด  ไม่ต้อง สแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อ เช็ค-อิน  เช็ค-เอาท์

2. พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาที่ทำทำงาน และอยู่ในบริเวณบริษัทฯ

3. สถานที่ทำงานจะถูกแบ่งออกเป็นโซนดังนี้ ( เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการจำกัดจำนวนคนไม่เกิน 50 คนต่อ 1 กองถ่าย และจำนวนคนต่อพื้นที่ ที่กำหนดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้ ศบค.

โซนที่ 1  STUDIO 1    โซนที่ 2  STUDIO 2 โซนที่ 3  STUDIO 3

โซนที่ 4  STUDIO A     โซนที่ 5  OIC โซนที่ 6  DH Club VDO Floor 2

ทั้งนี้ขอให้โปรดิวเซอร์ จัดส่วนกลางของลูกค้าให้แยกจากกัน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการคัดกรอง และลดจำนวนคนให้เหมาะสมกับพื้นที่ตามข้อกำหนดของ ศบค. และการจัดการกองถ่ายที่ออกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

โดยบริษัท ฯ จะจัดหาเครื่องทำกาแฟ กระติกน้ำแข็ง ไปไว้ให้ที่ส่วนรับประทานอาหารของพนักงาน เพื่อให้พนักงานงดใช้พื้นที่ส่วนกลางที่รับรองลูกค้า ( วันที่ไม่มีลูกค้า สามารถใช้ได้ปรกติ )

4.   การทำความสะอาด ฆ่าเชื้ออาคาร สถานที่

   4.1  พ่น อบฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดย แชมป์ และดอน

   4.2  พ่น อบฆ่าเชื้อในทุกสตูดิโอที่มีการใช้งาน เมื่อสตูดิโอนั้น ๆ สิ้นสุดการใช้งาน หรือถ้าพ่น อบฆ่าเชื้อไม่ทันในวันนั้น ๆ ให้วางแผนเข้าพ่น อบฆ่าเชื้อในวันถัดไป โดยต้องพ่น อบฆ่าเชื้อ ก่อนการใช้งานสตูดิโอ ไม่น้อยกว่า 1 ชม. โดย แชมป์ และดอน 

   4.3  พ่น อบฆ่าเชื้อในรถที่ว่าจ้างจากภายนอก เช่น รถกระบะ รถตู้ ก่อนใช้งานทุกครั้ง (อบไว้ไม่ต่ำกว่า 30 นาที)

   4.4  ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่ใช้งานร่วมกัน โดยแม่บ้าน ทุก 2 ชม.

   4.5  จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกจุดส่วนกลาง ออฟฟิศทุกแผนก และโซนพื้นที่ถ่ายทำ (โดยโปรดิวเซอร์ตรวจเช็คก่อนถ่าย) ทั้งนี้หากเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาล้างมือ ของออฟฟิศแต่ละแผนกหมด ให้พนักงานในแผนกนั้น ๆ เบิกได้ที่คุณปู (HR)

5.   อาหารสำหรับลูกค้า และพนักงาน 

   5.1 อาหารสำหรับลูกค้า - ยกเลิกการจัดอาหารแบบบุฟเฟต์  โดย Producer จะแบ่งเวลาการทานอาหารของลูกค้าออกเป็นโซน เป็นกลุ่ม โดยแยกโต๊ะ แยกสำรับ ใช้ช้อนกลาง อย่างชัดเจน

   5.2 อาหารสำหรับพนักงาน - ยกเลิกการจัดอาหารแบบบุฟเฟต์ (เดินตักเอง)โดยทางแม่ครัวจะตักอาหารใส่กล่องปิดฝาไว้ให้สำหรับทุกคน โดยให้ทุกคนรับอาหารกล่องแล้วมานั่งทานที่โต๊ะของตนเอง ในวันที่มีงานและคนจำนวนมากเพื่อสำรองที่นั่งรับประทานอาหารไว้ให้สำหรับพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานประจำ เช่น แผนกผู้ช่วยช่างภาพ แผนกพร็อพ  ซึ่งก่อนการรับประทานอาหารควรล้างมือให้สะอาด ทั้งนี้ไม่ควรเข้าไปยังโซนที่มีลูกค้าใช้บริการอยู่ โดยขอความร่วมมืองดเว้นการพูดคุยกันระหว่างนั่งรับประทานอาหาร 

   5.3 พนักงานที่ตักอาหารให้กับลูกค้า ต้องสวมใส่ถุงมือ และหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

6.   หากมีการจัดกลุ่มพูดคุย หลังเลิกงาน ให้คำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง

7.   การลงเวลาเข้า-ออกงาน  ให้พนักงานทุกคนลงเวลาเข้า-ออกงาน ผ่าน Application Software บนโทรศัพท์มืถือ ที่มีชื่อว่า “Happy Work” ในทุกวันทำงาน  โดยยกเลิกการสแกนนิ้วลงเวลาเข้า-ออกงานตั้งแต่วันที่ระบุในประกาศฉบับนี้

8.  ขอความร่วมมือพนักงานทุกท่านลง Time Sheet ใน Clockify โดยจะมีการประเมินผลการใช้งานในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 

9.  หากพนักงานท่านใดที่เห็นว่ามีพนักงานคนใดการ์ดตก ไม่ปฏิบัติตามประกาศ ขอให้ช่วยแนะนำ ตักเตือน หรือแจ้งที่ คุณเค ฝ่ายบุคคล 

 

ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่เปลี่ยนแปลง และขออภัยในความไม่สะดวก

 

(สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO)

 

Related news
Chamni's eye